ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗರಡಿ ಮನೆ ಎಂದೇ ಅರಳೇಪೇಟೆಯ ಗುರುಮಾದಂತ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಗರಡಿಮನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 1680ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗರಡಿಮನೆಯನ್ನು ಗುರು ಗೋಪಾಲ್ ಮಾದಂತ್ ಎನ್ನುವವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು […]